Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen Softna ("Softna", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw"). Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website escortdex.com en alle bijbehorende producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Accounts en lidmaatschap

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om deze Website te gebruiken. Door deze Website te gebruiken en door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, garandeert en verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent. Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en gebruik kunt maken van onze Diensten. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van enigerlei schade als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill kan schaden. Als we uw account om bovenstaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Inhoud gebruiker

Wij zijn geen eigenaar van gegevens, informatie of materiaal ("Content") die u indient op de Website tijdens het gebruik van de Service. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendom of gebruiksrecht van alle ingediende Content. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, Inhoud op de Website die door u is ingediend of gecreëerd met behulp van onze Diensten te controleren en beoordelen. Tenzij uitdrukkelijk door u toegestaan, verleent uw gebruik van de Website ons geen licentie om de door u gecreëerde of in uw gebruikersaccount opgeslagen Inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te distribueren voor commerciële, marketing- of andere soortgelijke doeleinden. Maar u verleent ons toestemming om de Inhoud van uw gebruikersaccount te openen, kopiëren, distribueren, opslaan, verzenden, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend zoals vereist voor het doel om de Diensten aan u te leveren. Zonder een van deze verklaringen of garanties te beperken, hebben we het recht, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken Inhoud te weigeren of te verwijderen die naar onze redelijke mening een van onze beleidsregels schendt of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk is.

Inhoud voor volwassenen

Houd er rekening mee dat er bepaalde volwassen inhoud beschikbaar kan zijn op de Website. Voordat er inhoud voor volwassenen wordt weergegeven, wordt er een waarschuwing aan de gebruiker getoond. Waar er inhoud voor volwassenen of volwassenen is, mogen personen die jonger zijn dan 18 jaar of die volgens de wetgeving van een toepasselijk rechtsgebied geen toegang hebben tot dergelijke inhoud, deze inhoud niet openen. Als we vernemen dat iemand jonger dan 18 jaar een transactie wil uitvoeren via de Services, vragen we geverifieerde toestemming van de ouders, in overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act van 1998 ("COPPA"). Bepaalde delen van de Website zijn onder geen enkele omstandigheid beschikbaar voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Facturering en betalingen

U betaalt alle vergoedingen of kosten voor uw account in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of kosten verschuldigd en betaalbaar is. Als wij van mening zijn dat uw aankoop een risicovolle transactie is, vragen wij u om ons een kopie van uw geldige, door de overheid uitgegeven foto-identificatie te verstrekken, en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift voor de creditcard of bankpas die voor de aankoop is gebruikt. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je hebt opgegeven toen je de bestelling plaatste.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op de Website of op een gerelateerde Dienst onjuist is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie op de Website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele opgegeven update- of vernieuwingsdatum die op de Website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie op de Website of op een verwante Dienst is gewijzigd of bijgewerkt.

Diensten van derden

Indien u besluit om diensten van derden in te schakelen, te openen of te gebruiken, dient u zich ervan bewust te zijn dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke andere diensten uitsluitend wordt beheerst door de voorwaarden en bepalingen van dergelijke andere diensten, en wij onderschrijven dergelijke andere diensten niet, zijn er niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor en doen er geen uitspraken over met betrekking tot enig aspect van dergelijke andere diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun inhoud of de manier waarop zij omgaan met gegevens (met inbegrip van uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere diensten. U doet onherroepelijk afstand van enige claim tegen Softna met betrekking tot dergelijke andere diensten. Softna is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met uw inschakeling van, toegang tot of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen op de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke andere diensten. Mogelijk moet u zich registreren voor of aanmelden bij dergelijke andere services op hun respectieve websites. Door andere diensten in te schakelen, geeft u Softna uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens openbaar te maken voor zover noodzakelijk om het gebruik of de inschakeling van dergelijke andere diensten te vergemakkelijken.

Back-ups

We maken regelmatig back-ups van de Website en Inhoud en zullen ons best doen om de volledigheid en nauwkeurigheid van deze back-ups te garanderen. In het geval van hardwarestoringen of gegevensverlies zullen we back-ups automatisch herstellen om de impact en downtime tot een minimum te beperken.

Advertenties

Tijdens het gebruik van de Website kunt u in correspondentie treden met of deelnemen aan promoties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten via de Website tonen. Dergelijke activiteiten en alle voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke activiteiten zijn uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij. Wij hebben geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde.

Koppelingen naar andere websites

Hoewel deze Website koppelingen naar andere websites kan bevatten, impliceren wij, direct noch indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of verwantschap met enige gekoppelde website, tenzij specifiek hierin vermeld. Sommige links op de Website kunnen "affiliate links" zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, Softna een affiliate commissie ontvangt. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we staan niet garant voor de aanbiedingen van bedrijven of personen of de inhoud van hun websites. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u opent via een link op deze Website zorgvuldig te lezen. Het linken naar andere off-site websites is op eigen risico.

Verboden gebruik

In aanvulling op andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruikswijzen.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze overeenkomst draagt geen intellectuele eigendommen die eigendom zijn van Softna of derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij Softna. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met onze Website of Diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Softna of licentiegevers van Softna. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met onze Website of Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken van andere derden zijn. Uw gebruik van onze Website en Diensten verleent u geen recht of licentie om Softna- of derdenhandelsmerken te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Afwijzing van garantie

U stemt ermee in dat uw gebruik van onze Website of Diensten uitsluitend op eigen risico is. U stemt ermee in dat deze Diensten worden geleverd op een "as is" en "as available" basis. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook van de hand, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie die via de Service wordt verkregen of dat gebreken in de Service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat materiaal en/of gegevens die worden gedownload of anderszins worden verkregen via het gebruik van de Service naar eigen goeddunken en op eigen risico worden gedownload en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal en/of dergelijke gegevens. Wij geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die worden gekocht of verkregen via de Service of transacties die worden aangegaan via de Service. Geen enkel advies of informatie, mondeling dan wel schriftelijk, door u verkregen van ons of via de Dienst zal enige garantie doen ontstaan die hierin niet uitdrukkelijk is vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Softna, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor (a): enige indirecte, incidentele, speciale, bestraffende, dekkende of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade voor gederfde winst, inkomsten, omzet, goodwill, gebruik van content, impact op de bedrijfsvoering, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen), hoe dan ook veroorzaakt, onder enige theorie van aansprakelijkheid, inclusief, zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als Softna is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van Softna en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers, met betrekking tot de diensten beperkt zijn tot een bedrag dat groter is dan één dollar of de bedragen die daadwerkelijk contant door u aan Softna zijn betaald voor de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of niet aan zijn essentiële doel beantwoordt.

Vrijwaring

U stemt ermee in Softna en aan Softna gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, in verband met of voortvloeiend uit beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen van derden die tegen een van hen worden ingebracht als gevolg van of in verband met uw Content, uw gebruik van de Website of Diensten of opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover ze niet in strijd zijn met toepasselijke wetgeving en zijn bedoeld om te worden beperkt voor zover nodig, zodat ze deze Overeenkomst niet onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar maken. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, is het de intentie van de partijen dat de resterende bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst vormen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en al deze resterende bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht.

Geschillenbeslechting

De totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door de materiële en procedurele wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, de wetten van Nederland. De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de staats- en federale rechtbanken in Nederland en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in enige procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Overdracht

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet toewijzen, doorverkopen, in sublicentie geven of anderszins overdragen of delegeren, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming uitsluitend naar ons eigen goeddunken en zonder verplichting is; een dergelijke toewijzing of overdracht is nietig. Het staat KPN vrij om zijn rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij als onderdeel van de verkoop van alle of een aanzienlijk deel van zijn activa of aandelen of als onderdeel van een fusie.

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of haar beleid met betrekking tot de Website of Diensten op elk gewenst moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onder aan deze pagina aanpassen. Het blijven gebruiken van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Website en de Diensten te gebruiken of er toegang toe te hebben.

Privacybeleid

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe Softna ("Softna", "wij", "ons" of "onze") de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die u ("Gebruiker", "u" of "uw") mogelijk verstrekt op de website escortdex.com en een van haar producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten") verzamelt, beschermt en gebruikt.

Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en hoe u deze kunt bijwerken. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of managen.

Automatisch verzamelen van informatie

Wanneer u de Website bezoekt, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, besturingssysteemtype en -versie, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar onze Website kwam, pagina's van onze Website die u bezoekt, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, informatie die u zoekt op onze Website, toegangstijden en -data en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik van de Website op te stellen. Deze statistische informatie wordt niet anderszins samengevoegd op een zodanige manier dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

Verzamelen van persoonlijke informatie

U kunt de Website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te verstrekken waardoor iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies van de Website wilt gebruiken, wordt u gevraagd bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt, inhoud publiceert, een aankoop doet of online formulieren invult op de Website. Indien nodig kan deze informatie het volgende omvatten:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf, enz.
 • Contactgegevens zoals e-mailadres, adres, enz.
 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID, wachtwoord, etc.
 • Betalingsgegevens zoals creditcardgegevens, bankgegevens, enz.
 • Alle andere materialen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals artikelen, afbeeldingen, feedback, enz.

U kunt ervoor kiezen om uw Persoonlijke Informatie niet aan ons te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige functies van de Website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Persoonlijke informatie beheren

U kunt bepaalde Persoonlijke Informatie die wij over u hebben verwijderen. De Persoonlijke Informatie die u kunt verwijderen, kan veranderen als de Website of Services veranderen. Wanneer je Persoonsgegevens verwijdert, kunnen wij echter een kopie van de ongewijzigde Persoonsgegevens in onze administratie bewaren zolang dit nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze gelieerde ondernemingen en partners, en voor de hieronder beschreven doeleinden. Als u uw Persoonlijke gegevens wilt verwijderen of uw account definitief wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen.

Bewaren van persoonlijke informatie

Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. Wij kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van uw Persoonlijke Gegevens of waarin uw Persoonlijke Gegevens zijn opgenomen nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. Zodra de bewaarperiode is verstreken, worden Persoonlijke Gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om onze Website en Diensten voor u beschikbaar te maken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten we bepaalde Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als u de informatie waar wij om vragen niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Een deel van de informatie die wij verzamelen komt rechtstreeks van u via onze Website. Wij kunnen echter ook Persoonlijke Gegevens over u verzamelen via andere bronnen, zoals sociale media, e-mails, enz. Alle informatie die we van je verzamelen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Gebruikersaccounts aanmaken en beheren
 • Het uitvoeren en beheren van bestellingen
 • Leveren van producten of diensten
 • Producten en diensten verbeteren
 • Verzenden van administratieve informatie
 • Marketing- en promotieberichten verzenden
 • Vragen beantwoorden en ondersteuning bieden
 • Feedback van gebruikers vragen
 • Gebruikerservaring verbeteren
 • Getuigenissen van klanten plaatsen
 • Gerichte reclame aanbieden
 • Prijsvragen en wedstrijden beheren
 • Algemene voorwaarden en beleid afdwingen
 • Beschermen tegen misbruik en kwaadwillende gebruikers
 • Reageren op wettelijke verzoeken en schade voorkomen
 • Onze Website en Diensten beheren en exploiteren

De verwerking van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van de manier waarop u interactie hebt met onze Website, waar ter wereld u zich bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) U hebt toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) Verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) Verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) Verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd.

Merk op dat we onder sommige wetgevingen informatie mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen deze verwerking (door opt-out), zonder dat we ons hoeven te baseren op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. In elk geval zullen we graag toelichten welke specifieke rechtsgrond van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Overdracht en opslag van informatie

Afhankelijk van uw locatie kan de overdracht van gegevens inhouden dat uw informatie wordt overgedragen en opgeslagen in een ander land dan uw eigen land. Je hebt recht op informatie over de rechtsgrondslag van informatieoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder het internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen om jouw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u hier meer over te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact met ons op te nemen via de informatie in het contactgedeelte.

Rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder hebt u het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens; (ii) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming; (iii) u hebt het recht om te vernemen of informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te controleren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren; (v) u onder bepaalde omstandigheden het recht heeft om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan; (vi) u onder bepaalde omstandigheden het recht heeft om van ons te verkrijgen dat uw Persoonsgegevens worden gewist; (vii) u het recht heeft om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van een openbaar gezag dat aan ons is opgedragen of ten behoeve van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond aan te voeren die verband houdt met uw specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. U moet echter weten dat, indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te hoeven geven. Om te weten te komen of wij Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, kunt u de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uitoefenen

Verzoeken tot uitoefening van Gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en zullen zo spoedig mogelijk door de Eigenaar worden behandeld.

Facturering en betalingen

Wij maken gebruik van betalingsverwerkers van derden om ons te helpen uw betalingsgegevens veilig te verwerken. Het gebruik van uw Persoonlijke Informatie door dergelijke externe verwerkers valt onder hun respectieve privacybeleid, dat al dan niet privacybescherming kan bevatten die even beschermend is als dit Privacybeleid. Wij raden u aan hun respectieve privacybeleid te lezen.

Product- en serviceproviders

Wij kunnen contracten afsluiten met andere bedrijven om bepaalde producten en diensten te leveren. Deze dienstverleners zijn niet gemachtigd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dit nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij kunnen Persoonlijke Informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden wier privacybeleid overeenkomt met het onze of die ermee instemmen ons beleid met betrekking tot Persoonlijke Informatie na te leven. Onze dienstverleners krijgen de informatie die zij nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren en wij geven hen geen toestemming om Persoonlijke Informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 13. Als je jonger bent dan 13, verstrek dan geen Persoonlijke Informatie via onze Website of Dienst. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit Persoonlijke Informatie via onze Website of Dienst te verstrekken zonder hun toestemming.

Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar via onze Website of Dienst Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in uw land (in sommige landen kunnen wij uw ouder of voogd toestaan dit namens u te doen).

Nieuwsbrieven

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich te allen tijde vrijwillig kunt abonneren. We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden verstrekken, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie of ten behoeve van het gebruik van een externe provider voor het verzenden van dergelijke e-mails. We bewaren de informatie die via e-mail wordt verzonden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM Act wordt in alle e-mails die van ons worden verzonden duidelijk vermeld van wie de e-mail afkomstig is en wordt duidelijke informatie gegeven over hoe contact kan worden opgenomen met de afzender. U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketinge-mails niet langer te ontvangen door de afmeldinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U zult echter wel essentiële transactie-e-mails blijven ontvangen.

Cookies

De Website maakt gebruik van "cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden om onze Website en Diensten te beheren. U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal wijzigen om cookies te weigeren als u daar de voorkeur aan geeft. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u de functies van de Website en Diensten niet gebruiken en ervaren. Ga naar internetcookies.org voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren

Naast het gebruik van cookies en aanverwante technologieën zoals hierboven beschreven, kunnen we ook bepaalde derde partijen toestemming geven om ons te helpen advertenties op maat te maken die volgens ons interessant zijn voor gebruikers en om andere gegevens over gebruikersactiviteiten op de Website te verzamelen en te gebruiken. Deze bedrijven kunnen advertenties leveren die ook cookies kunnen plaatsen en op andere wijze het gedrag van gebruikers kunnen volgen.

Do Not Track-signalen

Sommige browsers hebben een Do Not Track-functie waarmee u websites die u bezoekt een signaal geeft dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als informatie gebruiken of verzamelen in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze na verloop van tijd verschillende websites bezoeken. Onze Website volgt zijn bezoekers niet in de tijd en op websites van derden. Sommige websites van derden kunnen echter wel uw browseactiviteiten bijhouden wanneer zij u inhoud aanbieden, waardoor zij de inhoud die zij u presenteren beter op u kunnen afstemmen.

Advertentie

We kunnen online advertenties weergeven en we kunnen geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie over onze klanten die we verzamelen via het registratieproces of via online enquêtes en promoties delen met bepaalde adverteerders. We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie over individuele klanten met adverteerders. In sommige gevallen kunnen we deze geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie gebruiken om op maat gemaakte advertenties te leveren aan het beoogde publiek.

Filialen

We kunnen informatie over u doorgeven aan onze filialen om u gerelateerde of aanvullende producten en diensten te kunnen aanbieden. Alle informatie over u die wij aan onze filialen verstrekken, zal door die filialen worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Koppelingen naar andere websites

Onze Website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere websites of derden. Wij raden u aan op te letten wanneer u onze Website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die Persoonsgegevens kan verzamelen.

Beveiliging van informatie

Wij beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in onze controle en bewaring. Gegevensoverdracht via internet of draadloze netwerken kan echter niet worden gegarandeerd. Hoewel wij ernaar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u daarom dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het internet zijn waarover wij geen controle hebben; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en onze Website worden uitgewisseld niet kunnen worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens tijdens het transport door derden kunnen worden bekeken of gemanipuleerd, ondanks alle inspanningen.

Inbreuk op gegevens

In het geval dat wij ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de Website in gevaar is gebracht of persoonlijke gegevens van gebruikers zijn vrijgegeven aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een inbreuk op gegevens zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk verplicht is. Wanneer we dat doen, sturen we u een e-mail.

Wettelijke openbaarmaking

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien dit door de wet wordt vereist of toegestaan, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbaar juridisch proces, en wanneer we in goed vertrouwen geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid. In het geval we een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of verkoop van alle of een deel van de activa, zullen uw gebruikersaccount en Persoonlijke Gegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

Wijzigingen en amendementen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bijwerken en zullen u op de hoogte stellen van wezenlijke wijzigingen in de manier waarop wij Persoonsgegevens behandelen. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. Wij kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt. Elke bijgewerkte versie van dit Privacybeleid wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene Privacybeleid, tenzij anders aangegeven. Uw voortgezette gebruik van de Website of Diensten na de ingangsdatum van het herziene Privacybeleid (of een andere handeling die op dat moment wordt gespecificeerd) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonsgegevens echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die werd vermeld op het moment dat uw Persoonsgegevens werden verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

Je erkent dat je dit beleid hebt gelezen en dat je akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit Beleid. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, ben je niet gemachtigd om de Website en de Diensten te gebruiken of er toegang toe te hebben.

Restitutiebeleid

Aangezien onze Website niet-tastbare, onherroepelijke goederen aanbiedt, bieden wij geen terugbetalingen nadat het product is gekocht, wat u erkent voordat u een product op de Website koopt. Zorg ervoor dat je de beschrijving van de diensten zorgvuldig hebt gelezen voordat je een aankoop doet.

Disclaimer

Deze disclaimer ("Disclaimer", "Overeenkomst") is een overeenkomst tussen Softna ("Softna", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw"). Deze Disclaimer beschrijft de algemene richtlijnen, voorwaarden en bepalingen van uw gebruik van de website escortdex.com en alle bijbehorende producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Vertegenwoordiging

Alle standpunten of meningen die op deze Website worden weergegeven, behoren uitsluitend toe aan de makers van de Inhoud en vertegenwoordigen niet die van mensen, instellingen of organisaties waarmee de Softna of makers al dan niet verbonden zijn in professionele of persoonlijke hoedanigheid, tenzij expliciet vermeld. Alle standpunten of meningen zijn niet bedoeld om een religie, etnische groep, club, organisatie, bedrijf of individu te belasteren.

Inhoud en berichten

U mag geen enkel deel van de Website wijzigen, afdrukken of kopiëren. Opname van enig deel van deze Website in een ander werk, hetzij in gedrukte, elektronische of andere vorm of opname van enig deel van de Website in een andere website door middel van embedding, framing of anderszins zonder de uitdrukkelijke toestemming van Softna is verboden.

U kunt opmerkingen indienen voor de Content die beschikbaar is op de Website. Door het uploaden of anderszins beschikbaar stellen van informatie aan Softna, verleent u Softna het onbeperkte, eeuwigdurende recht om de daarin vervatte informatie te verspreiden, weer te geven, te publiceren, te reproduceren, te hergebruiken en te kopiëren. U mag zich niet voordoen als een andere persoon via de website. U mag geen inhoud plaatsen die lasterlijk, frauduleus, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op andermans privacyrechten of anderszins onwettig is. U mag geen inhoud plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon of entiteit. Je mag geen inhoud plaatsen die een computervirus of andere code bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware te verstoren, beschadigen of beperken.

Compensatie

Deze website accepteert vormen van reclame, sponsoring, betaalde invoegingen of andere vormen van compensatie. Softna wordt gecompenseerd voor het geven van meningen over producten, diensten, websites en diverse andere onderwerpen. De ontvangen vergoeding kan van invloed zijn op de advertentie-inhoud, onderwerpen of berichten op de website. Gesponsorde inhoud, advertentieruimte of berichten worden altijd als zodanig aangeduid. Sommige links op de Website kunnen "affiliate links" zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een artikel koopt, Softna een affiliate commissie ontvangt.

Vrijwaring en garanties

Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, is Softna niet verantwoordelijk voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op de website wordt aangeboden "zoals ze is", zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. In geen geval zal Softna, of zijn partners, werknemers of agenten, aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie op de Website of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als juridisch, financieel, medisch of enige andere vorm van professioneel advies. Zoek professionele hulp als u die nodig hebt. Bovendien kan de informatie op de Website en alle pagina's waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website op elk moment en zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om deze Disclaimer met betrekking tot de Website of Diensten op elk gewenst moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Disclaimer op de Website. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. Door de Website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, stemt u in met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze disclaimer

U erkent dat u deze Disclaimer hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door de Website te bezoeken stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Disclaimer, bent u niet gerechtigd de Website te gebruiken of te betreden.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid ("Beleid") beschrijft wat cookies zijn en hoe Softna ("Softna", "wij", "ons" of "onze") ze gebruikt op de website escortdex.com en al haar producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

U dient dit beleid te lezen zodat u begrijpt welk type cookies we gebruiken, welke informatie we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot het accepteren of weigeren van het gebruik van cookies. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, zie ons Privacybeleid.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in tekstbestanden die op uw computer of andere apparaten worden opgeslagen wanneer websites in een browser worden geladen. Ze worden veel gebruikt om u en uw voorkeuren te onthouden, hetzij voor een eenmalig bezoek (via een "sessiecookie") of voor meerdere herhaalde bezoeken (met behulp van een "permanente cookie").

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de Website en die verlopen wanneer u de webbrowser sluit.

Permanente cookies worden gebruikt om uw voorkeuren binnen onze Website te onthouden en blijven op uw desktop- of mobiele apparaat staan, zelfs nadat u uw browser hebt gesloten of uw computer opnieuw hebt opgestart. Ze zorgen voor een consistente en efficiënte ervaring voor u tijdens uw bezoek aan onze Website of het gebruik van onze Diensten.

Cookies kunnen worden ingesteld door de Website ("first-party cookies"), of door derden, zoals degenen die content aanbieden of advertentie- of analysediensten leveren op de website ("third-party cookies"). Deze derde partijen kunnen u herkennen wanneer u onze website bezoekt en ook wanneer u bepaalde andere websites bezoekt.

Welk type cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies stellen ons in staat om u de best mogelijke ervaring te bieden bij het bezoeken van en navigeren door onze Website en het gebruik van de functies ervan. Met deze cookies kunnen we bijvoorbeeld herkennen dat je een account hebt aangemaakt en op die account bent ingelogd om toegang te krijgen tot de inhoud.

Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies zorgen ervoor dat we de Website en onze Services kunnen gebruiken in overeenstemming met de keuzes die u maakt. Zo herkennen we bijvoorbeeld je gebruikersnaam en onthouden we hoe je de Website en Diensten bij toekomstige bezoeken hebt aangepast.

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons en externe diensten in staat om geaggregeerde gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden over hoe onze bezoekers de Website gebruiken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals namen en e-mailadressen en worden gebruikt om ons te helpen uw gebruikerservaring van de Website te verbeteren.

Advertentiecookies

Advertentiecookies stellen ons en derden in staat om u effectiever relevante advertenties aan te bieden en helpen ons bij het verzamelen van geaggregeerde controlegegevens, onderzoek en prestatierapportage voor adverteerders. Ze stellen ons ook in staat om de levering van advertenties aan u te begrijpen en te verbeteren en te weten wanneer bepaalde advertenties aan u zijn getoond.

Uw webbrowser kan advertenties rechtstreeks van advertentienetwerkservers opvragen, deze netwerken kunnen hun eigen cookies bekijken, bewerken of instellen, net alsof u een webpagina van hun website had opgevraagd.

Hoewel we geen cookies gebruiken om een profiel te maken van uw surfgedrag op sites van derden, gebruiken we wel geaggregeerde gegevens van derden om u relevante, op interesses gebaseerde advertenties te tonen. We verstrekken geen persoonlijke informatie die we verzamelen aan adverteerders.

Cookies van sociale media

Cookies van derden van sociale mediasites (zoals Facebook, Twitter, enz.) stellen ons in staat gebruikers van sociale netwerken te volgen wanneer zij onze Website bezoeken, onze Diensten gebruiken of inhoud delen, door gebruik te maken van een taggingmechanisme dat door deze sociale netwerken wordt aangeboden.

Deze cookies worden ook gebruikt voor event tracking en remarketing. Alle gegevens die met deze tags worden verzameld, worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid en het privacybeleid van de sociale netwerken. We verzamelen of delen geen persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker.

Gebruiken we webbakens of trackingpixels?

Onze e-mails kunnen een "web beacon" (of "tracking pixel") bevatten om ons te vertellen of onze e-mails worden geopend en om te controleren of er wordt doorgeklikt naar links of advertenties in de e-mail.

We kunnen deze informatie onder andere gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails interessanter zijn voor gebruikers en om na te gaan of gebruikers die onze e-mails niet openen, deze e-mails willen blijven ontvangen.

De pixel wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat de pixel naar uw apparaat wordt gedownload, moet u de e-mail lezen in platte tekst of met afbeeldingen uitgeschakeld.

Wat zijn de opties voor cookies?

Als u niet houdt van cookies of bepaalde soorten cookies, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om reeds ingestelde cookies te verwijderen en geen nieuwe cookies te accepteren. Ga naar internetcookies.org voor meer informatie over hoe u dit kunt doen of voor meer informatie over cookies

Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of niet accepteert, u mogelijk niet alle functies van onze Website en Diensten kunt gebruiken.

Wijzigingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om dit Beleid met betrekking tot de Website of Diensten te allen tijde te wijzigen, met ingang van het moment dat we een bijgewerkte versie van dit Beleid op de Website plaatsen. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. Het blijven gebruiken van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en de Diensten te gebruiken of er toegang toe te hebben.

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik ("Beleid voor aanvaardbaar gebruik", "AUP", "Beleid") is een overeenkomst tussen Softna ("Softna", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw"). Dit Beleid beschrijft de algemene richtlijnen en het aanvaardbare en verboden gebruik van de website escortdex.com en al haar producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Verboden activiteiten en gebruik

Je mag de Services niet gebruiken om inhoud te publiceren of activiteiten uit te voeren die illegaal zijn volgens de toepasselijke wetgeving, schadelijk zijn voor anderen of ons aansprakelijk kunnen stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een van de volgende activiteiten, die elk verboden zijn volgens dit Beleid:

 • Het verspreiden van malware of andere kwaadaardige code.
 • Het openbaar maken van gevoelige persoonlijke informatie over anderen.
 • Verzamelen, of proberen te verzamelen, van persoonlijke informatie over derden zonder hun medeweten of toestemming.
 • Het verspreiden van pornografie of inhoud gerelateerd aan volwassenen.
 • Het promoten of faciliteren van prostitutie of escort diensten.
 • Het hosten, verspreiden of linken naar kinderpornografie of inhoud die schadelijk is voor minderjarigen.
 • Het promoten of faciliteren van gokken, geweld, terroristische activiteiten of de verkoop van wapens of munitie.
 • Het zich bezighouden met de onwettige distributie van gereguleerde stoffen, drugssmokkel of voorgeschreven medicijnen.
 • Het beheren van betalingsaggregators of facilitators, zoals het verwerken van betalingen namens andere bedrijven of liefdadigheidsinstellingen.
 • Het faciliteren van piramideschema's of andere modellen om betalingen van publieke actoren te verkrijgen.
 • Dreigen met schade aan personen of eigendommen of anderszins intimiderend gedrag.
 • Een van de aangeboden Services namens iemand anders kopen.
 • Producten of diensten verkeerd voorstellen of frauduleus voorstellen.
 • Inbreuk maken op het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van anderen.
 • Het faciliteren, helpen of aanmoedigen van een van de bovenstaande activiteiten via onze Services.

Misbruik van het systeem

Gebruikers die de beveiliging van onze Services schenden, kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en hun account kan onmiddellijk worden beëindigd. Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

 • Gebruik of verspreiding van tools die zijn ontworpen om de beveiliging van de Services aan te tasten.
 • Opzettelijk of door nalatigheid bestanden verzenden die een computervirus of beschadigde gegevens bevatten.
 • Toegang tot een ander netwerk zonder toestemming, inclusief het peilen of scannen naar kwetsbaarheden of het doorbreken van beveiligings- of verificatiemaatregelen.
 • Het zonder toestemming scannen of monitoren van gegevens op een netwerk of systeem zonder de juiste toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk.

Servicebronnen

Je mag geen buitensporige hoeveelheden van de Services verbruiken of de Services gebruiken op een manier die leidt tot prestatieproblemen of die de services voor andere Gebruikers onderbreekt. Verboden activiteiten die bijdragen aan overmatig gebruik zijn onder meer, maar niet beperkt tot:

 • Opzettelijke pogingen om de Services te overbelasten en broadcast-aanvallen (d.w.z. denial of service-aanvallen).
 • Het ontplooien van andere activiteiten die de bruikbaarheid en prestaties van onze Services verminderen.

Geen spambeleid

Je mag onze Services niet gebruiken voor het verzenden van spam of bulk ongevraagde berichten. We hanteren een nultolerantiebeleid voor het gebruik van onze Services op enige wijze die verband houdt met de verzending, distributie of bezorging van bulk e-mail, met inbegrip van ongevraagde bulk of ongevraagde commerciële e-mail, of het verzenden, assisteren of laten verzenden van commerciële e-mail die niet voldoet aan de Amerikaanse CAN-SPAM Act van 2003 ("SPAM").

Uw producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt via SPAM (d.w.z. Spamvertised) mogen niet worden gebruikt in combinatie met onze Services. Deze bepaling omvat, maar is niet beperkt tot, SPAM verzonden via fax, telefoon, post, e-mail, instant messaging of nieuwsgroepen.

Het versturen van e-mails via onze Services naar aangekochte e-maillijsten ("veilige lijsten") wordt behandeld als SPAM.

Smaad en aanstootgevende inhoud

We waarderen de vrijheid van meningsuiting en moedigen Gebruikers aan om respectvol om te gaan met de inhoud die ze plaatsen. We zijn geen uitgever van gebruikerscontent en zijn niet in de positie om de juistheid van individuele smaadclaims te onderzoeken of om te bepalen of bepaald materiaal, dat we verwerpelijk vinden, moet worden gecensureerd.

Auteursrechtelijk beschermde inhoud

Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet via onze Services worden gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die uitdrukkelijk door de eigenaar van het auteursrecht is gemachtigd om dergelijke toestemming te geven. Na ontvangst van een claim voor inbreuk op auteursrechten, of een melding van een dergelijke inbreuk, zullen we onmiddellijk een volledig onderzoek instellen en, na bevestiging, de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor de publicatie hiervan op de hoogte stellen en, naar eigen goeddunken, het inbreukmakende materiaal verwijderen uit de Services. We kunnen de Service beëindigen van Gebruikers die herhaaldelijk auteursrechten schenden. Indien nodig kunnen verdere procedures worden uitgevoerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens een Gebruiker van de Services voor de verwijdering van dergelijk materiaal.

Als u van mening bent dat uw auteursrecht wordt geschonden door een persoon of personen die onze Services gebruiken, stuur dan een melding van de schending van het auteursrecht naar de contactgegevens die aan het einde van dit Beleid worden vermeld. Uw melding moet het volgende bevatten:

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde woorden op een enkele site worden gedekt door een enkele melding, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres.
 • Een verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht of de wet.
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.
 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Beveiliging

U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van redelijke veiligheidsmaatregelen voor uw account. U bent verantwoordelijk voor het beschermen en bijwerken van elke inlogaccount die aan u is verstrekt voor onze Services. U moet de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens beschermen en u moet uw wachtwoord regelmatig wijzigen.

Handhaving

Wij behouden ons het recht voor om als enige de ernst van elke inbreuk vast te stellen en onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het opschorten of beëindigen van uw Service met of zonder kennisgeving bij schending van dit Beleid. Overtredingen kunnen ook leiden tot onmiddellijke opschorting of beëindiging van uw account.
 • Het uitschakelen of verwijderen van inhoud die verboden is volgens dit Beleid, inclusief om schade aan anderen of aan ons of onze Services te voorkomen, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald.
 • Het melden van overtredingen aan de wetshandhaving, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald.
 • Als u niet binnen 2 dagen reageert op een e-mail van ons misbruikteam, of zoals anderszins aangegeven in de communicatie aan u, kan dit leiden tot opschorting of beëindiging van uw Services.

Geschorste en beëindigde Gebruikersaccounts als gevolg van overtredingen worden niet opnieuw geactiveerd.

Niets in dit beleid mag worden geïnterpreteerd als een beperking van onze acties of rechtsmiddelen op enigerlei wijze met betrekking tot een van de verboden activiteiten. We behouden ons het recht voor om alle aanvullende acties te ondernemen die we passend achten met betrekking tot dergelijke activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ondernemen van actie om de kosten en uitgaven voor het identificeren van overtreders en het verwijderen van onze Services terug te vorderen, en het in rekening brengen van annuleringskosten om onze kosten te dekken. Daarnaast behouden we ons te allen tijde alle rechten en rechtsmiddelen voor die ons ter beschikking staan met betrekking tot dergelijke activiteiten bij wet of billijkheid.

Schendingen melden

Als u een schending van dit Beleid hebt ontdekt en wilt melden, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Wij zullen de situatie onderzoeken en u volledige ondersteuning bieden.

Wijzigingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website of Diensten op elk gewenst moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van dit Beleid op de Website. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. Het blijven gebruiken van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit Beleid. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, ben je niet gemachtigd om de Website en de Diensten te gebruiken of er toegang toe te hebben.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit Beleid of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie die hiermee verband houdt, kunt u een e-mail sturen naar hello@escortdex.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 13 februari 2020